Veilig sportklimaat

KRC Rolling Nieuwegein staat en gaat voor een veilig sportklimaat voor leden en vrijwilligers. Te allen tijde wordt hier naar gehandeld en zullen alle activiteiten hierop gericht zijn. Om dit te borgen voeren we preventief beleid en herzien we dit jaarlijks.

Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met kinderen of vrijwilligers te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

KRC Rolling Nieuwegein wil de vrijwilligers en leden een veilig sportklimaat aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Daarvoor heeft KRC Rolling Nieuwegein een aantal maatregelen ingevoerd:

 • Alle vaste vrijwilligers* (die omgang kunnen hebben met leden onder 18 jaar)beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • KRC Rolling Nieuwegein onderschrijft haar gedragscode.
 • KRC Rolling Nieuwegein onderschrijft haar omgangsregels

In de vergadering van 12 oktober 2022 heeft het Bestuur van KRC Rolling Nieuwegein ingestemd met het integriteitsbeleid door het document te ondertekenen.

 

Gedragscode KRC Rolling Nieuwegein

Deze gedragscode is gebaseerd op onze ethische principes en heeft de volgende doelstellingen:

 • Inspireren en ondersteunen van vrijwilligers en stagiairs om in lijn met onze uitgangspunten en waarden van KRC Rolling te handelen
 • Bevorderen van de veiligheid van vrijwilligers, stagiairs en leden die voor of met KRC Rolling werken
 • Bevorderen van professionaliteit in handelen

Als vrijwilliger of stagiaire van KRC Rolling dient u zich te houden aan deze gedragscode, die u de volgende verplichtingen oplegt:

 • U dient zich te gedragen op een wijze die past bij uw positie als positief rolmodel ten opzichte van kinderen en als representant van KRC Rolling.
 • Zelfs in gevallen waar het gedrag niet is gedefinieerd of bedoeld in een gedragscode, beleid of waarschuwing, dienen vrijwilligers en stagiairs zich te onthouden van gedrag dat algemeen wordt beschouwd of kan worden beschouwd als ontoelaatbaar.
 • U dient de relevante lokale en landelijk geldende wetgeving na te leven van Nederland, evenals de Nederlandse wetgeving, inzake het werken met volwassenen en kinderen en het discrimineren.
 • Taalgebruik en onderwerpen aanpassen aan de situatie en suggestieve opmerkingen tegen kinderen te vermijden.
 • U een voorbeeld gedrag toont, niet schreeuwt of kwetsende opmerkingen maakt richting vrijwilligers, ouders en al helemaal niet tegen kinderen
 • U houdt ten alle tijden uw handen thuis.
 • Tijdens het vrijwilligerswerk is het gebruik van alcohol en drugs strikt verboden.
 • Fotografie is normaliter toegestaan, maar vraag voordat u foto’s neemt van bezoekers en/of kinderen toestemming. Vraag specifiek toestemming als de foto’s bestemd zijn voor publicatie/Website.
 • Vrijwilligers en stagiairs voeren hun werk uit zonder onderscheid te maken op grond van religie, filosofische overtuiging, politieke kleur, ras, sekse of andere persoonlijke kenmerken.
 • Collegialiteit en een positief werkklimaat: collega’s dienen op positieve en correcte wijze te worden behandeld teneinde een goed werkklimaat te scheppen. KRC Rolling staat geen ongewenst gedrag toe, zoals pesten, intimideren, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.
 • Het is binnen bepaalde situaties gebruikelijk dat kleine geschenken worden gegeven en ontvangen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar er kleven ook integriteitsrisico’s aan het aanvaarden van geschenken. Daarom moet er uiterst zorgvuldig met geschenken of uitnodigingen worden omgegaan. Een geschenk mag nooit worden aangenomen als er een tegenprestatie aan vast zit en de onafhankelijkheid van de medewerker in gevaar zou kunnen komen.
 • Vrijwilligers en stagiairs zullen de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting en apparatuur zorgvuldig als ‘goed huisvader/moeder’ beheren en gebruiken.
 • Schending van deze gedragscode door vrijwilligers en stagiairs, (met inbegrip van zorg omtrent vermoedens van misbruik en uitbuiting), moet na constatering direct worden gemeld aan het Bestuur van KRC Rolling.

 

Omgangsregels KRC Rolling

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers, stagiairs en minderjarige bezoekers aan de activiteiten bij KRC Rolling zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt en het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Daarnaast geven we les en komt het regelmatig voor dat we kinderen begeleiden bij een oefening en ze hiervoor dus vastpakken.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen volwassen(vrijwilligers), stagiairs en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom heeft KRC Rolling voor al haar vrijwilligers en stagiairs Omgangsregels opgesteld. De Omgangsregels bestaan uit twee delen:

 • regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én (vrijwillige) medewerkers
 • de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door KRC Rolling wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vaste vrijwilliger of stagiaire, vragen wij je deze Omgangsregels te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de omgangsregels kent en volgens de omgangsregels zult handelen.

De omgangsregels voor vrijwilliger en stagiairs:

 • De vrijwilliger en stagiaire moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • De vrijwilliger en stagiairs dringen niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 • De vrijwilliger en stagiairs onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de kinderen.
 • KRC Rolling hanteert een kleedkamerbeleid, waarin meisjes en jongens zo veel mogelijk gescheiden zijn. Toegang tot deze kleedkamer zonder toestemming is niet toegestaan en als er toestemming is zijn dat alleen vrouwen die toegang krijgen.
 • Indien de vrijwilliger en/of stagiairs gedrag opmerken dat niet in overeenstemming is met deze Omgangsregels en/of bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan direct melding te maken bij het bestuur van KRC Rolling.
 • In die gevallen waar de Omgangsregels niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerkers en stagiairs in de geest van de Omgangsregels te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur van KRC Rolling

 

Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag en sancties

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers) werk en een toegangsverbod tot de ruimte waar KRC Rolling les geeft.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met kinderen waarvan het bestuur van KRC Rolling oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen direct bij politie/justitie worden gemeld.

 

Inhuur van trainsters en trainers

Trainers of trainsters die ingehuurd worden, vallen onder verantwoording van de Technische Commissie Kunstrijden. De eindverantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij het bestuur. Daarom hebben we duidelijke afspraken omtrent inhuur en gedrag:

 • Er wordt altijd melding gemaakt van inhuur bij bestuur, met naam en toenaam van de persoon.
 • Zowel coördinator TCK als de Voorzitter van KRC Rolling geven akkoord op inhuur, waarbij er altijd een referentiecheck plaatsvind.
 • Buitenlandse trainers/trainsters mogen alleen tijdens de trainingen bij de kinderen zijn, onder begeleiding van een vaste trainster van KRC Rolling.
 • We zorgen dat de gedrag code en omgangsregels van KRC Rolling duidelijk zijn bij de externe inhuur.
 • Er wordt ten alle tijden een externe logeer locatie georganiseerd. Thuis bij leden of trainers van de club is niet toegestaan.